Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Castrato: Durant els segles XVII i XVIII, un cantant masculí castrat abans de la pubertat. S’evitava així el <<trencament>>  i descens de la veu, mantenint el registre agut de soprano o contralt i el timbre juvenil, que després es combinava amb el desenvolupament dels pulmons i la capacitat vocal d’un home adult. En l’òpera seriosa s’incloïen sovint parts per castrati. Avui dia, aquestes parts es traslladen a una octava descendent (per a tenor o baríton), o són cantades per soprano o mezzosopranos vestides d’home.

/

  • Castrato: Durante los siglos XVII y XVIII, un cantante masculino castrado antes de la pubertad. Se evitaba así el <<quiebro>> y descenso de la voz, manteniendo el registro agudo de soprano o contralto y el timbre juvenil, que luego se combinaba con el desarrollo de los pulmones y la capacidad vocal de un hombre adulto. En la ópera seria se incluían a menudo partes para castrati. Hoy en día, estas partes se transponen a una octava descendente (para tenor o barítono), o son cantadas por soprano o mezzosopranos vestidas de hombre.