Els dimarts: lèxic musical / Los martes: léxico musical

Encreuament de veus

En l’escriptura a dues parts les veus es poden creuar amb força llibertat, mentre es mantingui la integritat de cada corba melòdica i cada veu estigui equilibrada en el seu propi àmbit. Per això, les veus no han de romandre creuades durant tant de temps com perquè el que s’inicia a la part inferior pugui identificar-se com la superior.

/

Cruzamiento de voces

En la escritura a dos partes las voces se pueden cruzar con bastante libertad, mientras se mantenga la integridad de cada curva melódica y cada voz esté equilibrada en su propio ámbito. Por eso, las voces no deben permanecer cruzadas durante tanto tiempo como para que lo que se inicia en la parte inferior pueda identificarse como la superior.