Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Puntet: Punt col·locat al costat d’una nota o un silenci que augmenta la seva durada en la meitat del seu valor original (posem-li a una negra, per exemple, el valor 1, una “negra amb puntet” doncs seria “1 + 0.5”, és a dir, “1.5”). El doble puntet afegeix al seu torn la meitat del valor del primer puntet (usant l’exemple anterior, “negra amb puntet amb puntet” seria “1 + 0.5 + 0.25”, és a dir, “1.75”).

/

  • Puntillo: Punto colocado junto a una nota o un silencio que aumenta su duración en la mitad de su valor original  (pongamosle a una negra, por ejemplo, el valor 1, una “negra con punto” pues sería “1 + 0.5”, es decir, “1.5”). El doble puntillo añade a su vez la mitad del valor del primer puntillo (usando el ejemplo anterior, “negra con punto con punto” sería “1 + 0.5 + 0.25”, es decir, “1.75”).

 

Negra amb puntet / Negra con punto

Deja un comentario