Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Puntet: Punt col·locat al costat d’una nota o un silenci que augmenta la seva durada en la meitat del seu valor original (posem-li a una negra, per exemple, el valor 1, una «negra amb puntet» doncs seria «1 + 0.5», és a dir, «1.5»). El doble puntet afegeix al seu torn la meitat del valor del primer puntet (usant l’exemple anterior, «negra amb puntet amb puntet» seria «1 + 0.5 + 0.25», és a dir, «1.75»).

/

  • Puntillo: Punto colocado junto a una nota o un silencio que aumenta su duración en la mitad de su valor original  (pongamosle a una negra, por ejemplo, el valor 1, una «negra con punto» pues sería «1 + 0.5», es decir, «1.5»). El doble puntillo añade a su vez la mitad del valor del primer puntillo (usando el ejemplo anterior, «negra con punto con punto» sería «1 + 0.5 + 0.25», es decir, «1.75»).

 

Negra amb puntet / Negra con punto