Els dilluns, apunts d’educació: IV / Los lunes, apuntes de educación: IV

Existeixen dues grans deficiències en relació als resultats de l’educació: El coneixement fràgil, és a dir, els estudiants no recorden, no comprenen o no usen activament l’après i el pensament pobre, o el que és el mateix, no saber pensar valent-se del que saben. Les causes les podem trobar en els següents fenòmens: la pràctica pedagògica segons la qual l’aprenentatge consisteix en la mera acumulació de fets i rutines i d’altra banda premiant el rendiment que ve determinat per la intel·ligència i no pels seus esforços. Amb aquesta forma de procedir augmenta «la riquesa dels rics» i «la pobresa dels pobres«.

Mitjançant l’aprenentatge reflexiu, serem capaços d’ensenyar de forma eficaç, no desmoralitzant a l’alumne, motivant-lo i ajudant-lo a obtenir millors resultats.

//

Existen dos grandes deficiencias en relación a los resultados de la educación: El conocimiento frágil, es decir, los estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan activamente lo aprendido y el pensamiento pobre, o lo que es lo mismo, no saber pensar valiéndose de lo que saben. Las causas las podemos encontrar en los siguientes fenómenos: la práctica pedagógica  según la cual el aprendizaje consiste en la mera acumulación de hechos y rutinas y por otro lado en premiar el rendimiento que viene determinado por la inteligencia y no por sus esfuerzos. Con esta forma de proceder aumenta «la riqueza de los ricos» y «la pobreza de los pobres».

Mediante el aprendizaje reflexivo,  seremos capaces de enseñar de forma eficaz, no desmoralizando al alumno, motivándolo y ayudándolo a obtener mejores resultados.