Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Freqüència: Velocitat d’una vibració. L’altura d’una nota depèn de la freqüència o nombre de vibracions per segon. A major freqüència, major altura del so.

/

  • Frecuencia: Velocidad de una vibración. La altura de una nota depende de la frecuencia o número de vibraciones por segundo. A mayor frecuencia, mayor altura del sonido.