Els dilluns, apunts d’educació: III / Los lunes, apuntes de educación: III

L’aprenentatge reflexiu

Sota el nostre punt de vista, en l’aprenentatge ha de predominar el pensament, i no només la memòria, és a dir, els alumnes han de reflexionar sobre el que aprenen. Dit en paraules de David Perkins, «L’aprenentatge és una conseqüència del pensament». Podrem retenir, comprendre i usar de forma activa el coneixement mitjançant aquelles experiències d’aprenentatge en la qual la reflexió sobre el que s’està aprenent i amb el que s’està aprenent siguin la base fonamental.

/

El aprendizaje reflexivo

Bajo nuestro punto de vista, en el aprendizaje debe predominar el pensamiento, y no sólo la memoria, es decir, los alumnos deben reflexionar sobre lo que aprenden. Dicho en palabras de David Perkins, «El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento». Podremos retener, comprender y usar de forma activa el conocimiento mediante aquellas experiencias de aprendizaje en la que la reflexión sobre lo que se está aprendiendo y con lo que se está aprendiendo sean la base fundamental.