Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Introducció: Secció de música (generalment en tempo lent) situada al començament d’un moviment o obra i que prepara el material musical següent.

/

  • Introducción: Sección de música (generalmente en tempo lento) ubicada al comienzo de un movimiento u obra y que prepara el material musical siguiente.