Els dilluns apunts d’educació VIII / Los lunes apuntes de educación VIII

Si volem millors estratègies de comprensió i d’aprenentatge, connexions amb la vida fora de l’escola, en definitiva, millorar la comprensió sobre el nostre entorn, hem de subministrar informació directa sobre elles, oferir una pràctica reflexiva i una realimentació informativa que promoguin la motivació intrínseca dels alumnes.
 /
Si queremos mejores estrategias de comprensión y de aprendizaje, conexiones  con la vida fuera de la escuela,en definitiva,  mejorar la comprensión sobre nuestro entorno, debemos suministrar información directa sobre ellas, ofrecer una práctica reflexiva y una realimentación informativa que promuevan la motivación intrínseca de los alumnos.