Els dilluns, apunts d’educació: VII / Los lunes, apuntes de educación: VII

El psicòleg del desenvolupament Howard Gardner va enunciar la teoria de les intel·ligències múltiples. Segons aquest, la intel·ligència humana posseeix set dimensions diferents (set intel·ligències). Gardner assenyala que la pràctica educativa convencional es centra fonamentalment en la intel·ligència lingüística i matemàtica, i que, donat el caràcter múltiple de la intel·ligència humana, hem d’ampliar l’horitzó a fi de donar cabuda a les diverses habilitats de les persones. Per a això, és necessari que la música, les arts visuals, la dansa, l’esport, les habilitats intrapersonals i l’autorreflexió tinguin una presència més destacada en l’educació.

/

El psicólogo del desarrollo Howard Gardner enunció la teoría de las inteligencias múltiples. Según éste, la inteligencia humana posee siete dimensiones diferentes (siete inteligencias). Gardner señala que la práctica educativa convencional se centra fundamentalmente en la inteligencia lingüística y matemática, y que, dado el carácter múltiple de la inteligencia humana, debemos ampliar el horizonte a fin de dar cabida a las diversas habilidades de las personas. Para ello, es necesario que la música, las artes visuales, la danza, el deporte, las habilidades intrapersonales y la autorreflexión tengan una presencia más destacada en la educación.

Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica (Bibl. Howard Gardner)