Notícies ESMUT / Noticias ESMUT

Hola a tots/es,

  Us informem que ESMUT – Espai Musical de Terrassa -,  a signat un CONVENI  DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES dels estudiants del Grau de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Emmarquem aquest fet amb la idea de compartir el nostre espai amb futurs professionals de la música, sigui en l’àmbit de la gestió, de la docència o de  la investigació.

 /

Hola a todos/as,

 Os informamos que ESMUT – Espai Musical de Terrassa -, a firmado un CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS de los estudiantes del Grado de Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

 Enmarcamos este hecho con la idea de compartir nuestro espacio con futuros profesionales de la música, sea en el ámbito de la gestión, de la docencia o de la investigación.

 Salutacions / Saludos