Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

 

Les arpes

                Les arpes occidentals tenen una estructura més o menys triangular, que consisteix en una Caixa o cos oval ressonant amb una taula harmónica com a tapa, una part corbada en la part superior – que serveix per acomodar les diferents longituds de les cordes, graduades segons les necessitats – i una peça vertical per consolidar tot l’instrument.

                Les arpes petites apareixen representades o descrites habitualment en les fonts medievals. Cap al segle XV va existir una gran simple harp (arpa senzilla), amb cordes de budell i una extensió de dues octaves diatòniques, que van augmentar a tres o fins i tot quatre amb les influències sorgides en els primers anys del Barroc.

Una altra varietat d’arpa dels segles XVII i XVIII, la hooked harp (arpa de ganxos), oferia una afinació diatònica que podia modificar-se cromàticament per mitjà d’una sèrie de ganxos giratoris. Un pas més en l’evolució d’aquest instrument va donar lloc a l’arpa de pedals d’un sol moviment. I aquest és el principi aplicat al segle XIX per construir l’arpa de pedals de doble moviment que s’usa actualment.

 

Las arpas

                Las arpas occidentales tienen una estructura más o menos triangular, que consiste en una caja o cuerpo oval resonante con una tabla armónica como tapa, una parte curvada en la parte superior – que sirve para acomodar las diferentes longitudes de las cuerdas, graduadas según las necesidades – y una pieza vertical para consolidar todo el instrumento.

                Las arpas pequeñas aparecen representadas o descritas habitualmente en las fuentes medievales. Hacia el siglo XV existió una gran simple harp (arpa sencilla), con cuerdas de tripa y una extensión de dos octavas diatónicas, que aumentaron a tres o incluso cuatro con las influencias surgidas en los primeros años del Barroco.

                Otra variedad de arpa de los siglos XVII y XVIII, la hooked harp (arpa de ganchos), ofrecía una afinación diatónica que podía modificarse cromáticamente por medio de una serie de ganchos giratorios. Un paso más en la evolución de este instrumento dio lugar al arpa de pedales de un solo movimiento. Y éste es el principio aplicado en el siglo XIX para construir el arpa de pedales de doble movimiento que se usa actualmente.