Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

13/12/2011

Cabaletta: Originalment, la cabaletta era una ària breu (que podem trobar, per exemple, en les òperes de Rossini), d’estil senzill i ritme uniforme, i amb una repetició que convida al cantant a improvisar les ornamentacions. Més tard (p. ex. en les òperes de Bellini i Verdi) es referia a la part conclusiva, generalment en tempo ràpid i excitació creixent, d’una àrea o duo més aviat llarg.

/

Cabaletta: Originalmente, la cabaletta era un aria breve (que podemos encontrar, por ejemplo, en las óperas de Rossini), de estilo sencillo y ritmo uniforme, y con una repetición que invita al cantante a improvisar las ornamentaciones. Más tarde (p. ej. en las óperas de Bellini y Verdi) se refería a la parte conclusiva, generalmente en tempo rápido y excitación creciente, de un área o dúo más bien largo.