Els Dimarts lèxic musical / Los Martes léxico musical

Pentagrama: Es denomina pentagrama al conjunt que constitueixen cinc línies horitzontals i equidistants, amb els seus corresponents quatre espais o interlínies. El mateix les línies que els espais del pentagrama es conten de sota a dalt i en ordre de successió alterna d’una línia i un espai.

/

Pentagrama: Se denomina pentagrama al conjunto que constituyen cinco líneas horizontales y equidistantes, con sus correspondientes cuatro espacios o interlíneas. Lo mismo las líneas que los espacios del pentagrama se cuentan de abajo arriba y en orden de sucesión alterna de una línea y un espacio.