Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • CodaPassatge o secció que tanca una peça o moviment, concloent-la satisfactòriament amb un aire de final. La longitud d’una coda és variable, i pot estar basada en una o més idees prèvies i/o introduir elements nous.

/

  • Coda: Pasaje o sección que cierra una pieza o movimiento, concluyéndola satisfactoriamente con un aire de final. La longitud de una coda es variable, y puede estar basada en una o más ideas previas y/o introducir elementos nuevos.

Signe de la coda