Els dilluns apunts d’educació IX / Los lunes apuntes de educación IX

Com podem saber si un alumne ha assolit el nivell adequat de comprensió? Realment és una cosa que no podem mesurar amb un termòmetre, ni tan sols amb exàmens de selecció múltiple.

Mentre el coneixement és un estat de possessió, de manera que és fàcil esbrinar si els alumnes tenen o no un determinat coneixement, la comprensió, en canvi, va més enllà de la possessió. La persona que entén és capaç d’anar més enllà de la informació subministrada, és a dir, ha de ser capaç d’explicar amb les seves paraules, mostrar exemples, aplicar-los, justificar-los, comparar-los i  contextualitzar-los.

  La comprensió és oberta i gradual, per la qual cosa es fa necessari capacitar els alumnes perquè realitzin una varietat d’activitats de comprensió vinculades amb el contingut del que s’està aprenent.

En definitiva l’aprenentatge és una conseqüència del pensament.

/

¿Cómo podemos saber si un alumno ha alcanzado el nivel adecuado de comprensión? Realmente es algo que no podemos medir con un termómetro, ni  tan siquiera con exámenes de selección múltiple.

Mientras el conocimiento es un estado de posesión, de modo que es fácil averiguar si los alumnos tienen o no un determinado conocimiento, la comprensión, en cambio, va más allá de la posesión. La persona que entiende es capaz de ir más allá de la información suministrada, es decir, tiene que ser capaz de explicarse con sus propias palabras , mostrar ejemplos, aplicarlos, justificarlos, compararlos y contextualizarlos.

 La comprensión es abierta y gradual, por lo que se hace necesario capacitar a los alumnos para que realicen una variedad de actividades de comprensión vinculadas con el contenido de lo que se está aprendiendo.

En definitiva el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento.