Els dijous parlem dels compositors / Los jueves hablamos de los compositores

Dimitri Dmítrievich Shostakkóvich (I)

Va néixer en 1906 en Sant Pertersburgo, descendent d’una família de l’elit cultivada de la ciutat. El Shostakkóvich dels anys 20 i primers trenta avança per diversos camins alhora. Són anys d’idil·li amb l’avantguarda que ve de l’Oest i per les quals entra en els seus dos vessants. D’una banda, l’experimentació atonal del Wozzek de Alban Berg, que s’estrena a Leningrado en 1927 i d’altra banda, s’interessa per les tendències occidentals més aviat historicistes -o de rereguarda-: contacta amb Prokofiev, estudia a Stravinski, a Hindemith i, sobretot, es capbussa en Mahler i en les seves conseqüències.

La posició de Shostakkóvich va ser sempre ambivalent. En els seus primers anys de carrera es va sentir còmode com a sincer partidari de la revolució i, alhora, artista d’avantguarda. Després, i al llarg de tota la seva carrera, es va situar a cavall entre l’acceptació exterior del realisme oficial i el cultiu interior d’una música personal i nova.

/

Dimitri Dmítrievich Shostakkóvich (I)

Nació en 1906 en San Pertersburgo, descendiente de una familia de la élite cultivada de la ciudad. El Shostakkóvich de los años 20 y primeros treinta avanza por varios caminos a la vez. Son años de idilio con la vanguardia que viene del Oeste y por las que entra en sus dos vertientes. Por una parte, la experimentación atonal del Wozzek de Alban Berg, que se estrena en Leningrado en 1927 y por otra parte, se interesa por las tendencias occidentales más bien historicistas -o de retaguardia-: contacta con Prokofiev, estudia a Stravinski, a Hindemith y, sobre todo, se zambulle en Mahler y en sus consecuencias.

La posición de Shostakkóvich fue siempre ambivalente. En sus primeros años de carrera se sintió cómodo como sincero partidario de la revolución y, a la vez, artista de vanguardia. Luego, y a lo largo de toda su carrera, se situó a caballo entre la aceptación exterior del realismo oficial y el cultivo interior de una música personal y novedosa.