Comentaris / Comentarios

«Donat que només pocs oients poden explicar com la música crea els seus efectes, aquesta dóna la il · lusió d’operar independentment de la mediació cultural. Sovint es percep la música com un mitjà misteriós en el qual ens sembla que trobem els nostres propis sentiments més privats. Per tant, la música és capaç de contribuir poderosament (si no subreptíciament) en la configuració de les identitats individuals. Per bé o per mal, la música ens socialitza. » Susan McClary

 /

“Dado que solamente pocos oyentes pueden explicar cómo la música crea sus efectos, ésta da la ilusión de operar independientemente de la mediación cultural. A menudo se la percibe como un medio misterioso en el cual nos parece que hallamos nuestros propios sentimientos más privados. Por tanto, la música es capaz de contribuir poderosamente (si no subrepticiamente) en la configuración de las identidades individuales. Para bien o para mal, la música nos socializa.” Susan McClary