Breu cronologia del pop i el rock / Breve cronología del pop y el rock, 16

1999: Apareix el programari de Napster. Aquesta tecnologia facilita l’accés a la música per internet. Les llistes americanes estan dominades pels intèrprets de rap metall: Limp Bizkit, Rage Against the Machine i Santana.

2000: Metallica recorre a Napster per incomplir els termes del copyright. Les companyies discogràfiques estableixen acords sobre el copyright amb els proveïdors de música en internet.
2001: Hear’Sa, un grup format des d’un programa documental emès en la televisió britànica i titulat Popstars, es converteix en la primera banda que aconsegueix aconseguir el n.º 1 en les llistes britàniques, de forma simultània amb el seu àlbum debut i el seu primer senzill.

/

1999: Aparece el software de Napster. Esta tecnología facilita el acceso a la música por internet. Las listas americanas están dominadas por los intérpretes de rap metal: Limp Bizkit, Rage Against the Machine y Santana.

2000: Metallica recurre a Napster para incumplir los términos del copyright. Las compañías discográficas establecen acuerdos sobre el copyright con los proveedores de música en internet.

2001: Hear’Sa, un grupo formado desde un programa documental emitido en la televisión británica y titulado Popstars, se convierte en la primera banda que consigue alcanzar el n.º 1 en las listas británicas, de forma simultánea con su álbum debut y su primer sencillo.