Què són les emocions?

La música va haver de ser una activitat habitual en els primers éssers humans ja que els procurava transmetre els seus estats emocionals a la comunitat alhora que crear vincles socials, fins i tot generant estats de goig col·lectiu que provocaven la cohesió en el grup social, és a dir, el sentiment de pertinença.

Però què són les emocions? Les emocions són processos neuroquímics que actuen en el cervell i ens motiven a actuar. Emoció i motivació, per tant, estan vinculades entre si de forma recíproca, són bidireccionals. L’emoció ens motiva a moure’ns i el moviment ens provoca emocions.

Les emocions són les encarregades de protegir-nos davant els perills i ens conviden a trobar camins de satisfacció en la nostra vida com a individus i com a membres de la societat.


La música debió ser una actividad habitual en los primeros seres humanos puesto que les procuraba transmitir sus estados emocionales a la comunidad a la vez que crear vínculos sociales, incluso generando estados de gozo colectivo que provocaban la cohesión en el grupo social, es decir, el sentimiento de pertenencia.

Pero ¿qué son las emociones? Las emociones son procesos neuroquímicos que actúan en el cerebro y nos motivan a actuar. Emoción y motivación, por tanto, están vinculadas entre sí de forma recíproca, son bidireccionales. La emoción nos motiva a movernos y el movimiento nos provoca emociones.

Las emociones son las encargadas de protegernos ante los peligros y nos invitan a encontrar caminos de satisfacción en nuestra vida como individuos y como miembros de la sociedad.

no es frio es música