Els dimarts: lèxic musical / Los martes: léxico musical

Staccato [It.] Curt, separat. L’execució d’una nota de manera que la seva durada sigui només una fracció del seu valor escrit, normalment s’indica mitjançant un punt col · locat per sobre o per sota de la nota.

/


Staccato [It.] Corto, separado. La ejecución de una nota de manera que su duración sea solo una fracción de su valor escrito; generalmente se indica mediante un punto colocado por encima o por debajo de la nota.