Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Orquestra de cambra: Terme del segle XX que designa una orquestra petita que consisteix, per exemple, en una secció de cordes i una selecció d’instruments de vent, encara que s’exclouen normalment els trombons i tubes. L’orquestra de cambra resulta ideal per interpretar obres del segle XVIII, com les simfonies de Haydn i Mozart, i també per a la música del segle XX escrita especialment per a orquestra petita.

/

  • Orquesta de cámara: Término del siglo XX que designa una orquesta pequeña que consiste, por ejemplo, en una sección de cuerdas y una selección de instrumentos de viento, aunque se excluyen normalmente los trombones y tubas. La orquesta de cámara resulta ideal para interpretar obras del siglo XVIII, como las sinfonías de Haydn y Mozart, y también para la música del siglo XX escrita especialmente para orquesta pequeña.