Els dilluns parlem d’educació XII / Los lunes hablamos de educación XII

 

El metacurrículum

Podem identificar el metacurrículum com aquells coneixements no inclosos en les assignatures i que són d’ordre superior.

                Què significa coneixement d’ordre superior?

  • El coneixement sobre com obtenir coneixement i comprensió.
  • El coneixement sobre com pensar correctament.
  • La familiaritat amb les idees com ara hipòtesi i prova.
  • El coneixement sobre el que significa prova en l’entorn de cada assignatura.

El coneixement d’ordre superior es refereix, per tant, a com s’organitzen els coneixements en l’assignatura que es tracti i a com pensem i aprenem. El currículum ordinari s’ocupa del contingut convencional i rares vegades toca el metacurrículum, que és una altra classe de contingut en el qual l’alumne i les assignatures són tractats des d’una perspectiva superior.

El metacurrículum inclou l’habilitat de memoritzar, de manera que s’ocupa directament de la retenció del coneixement. Atén l’organització conceptual de les assignatures i del pensament, de manera que s’ocupa directament de la comprensió. I en incloure a més la transferència de l’aprenentatge, s’ocupa directament de l’ús actiu del coneixement.

/

El metacurrículum

                Podemos identificar al metacurrículum como aquellos conocimientos no incluidos en las asignaturas y que son de orden superior.

                ¿Qué significa conocimiento de orden superior?

  • El conocimiento acerca de cómo obtener conocimiento y comprensión.
  • El conocimiento acerca de cómo pensar correctamente.
  • La familiaridad con las ideas tales como hipótesis y prueba.
  • El conocimiento acerca de lo que significa prueba en el entorno de cada asignatura.

El conocimiento de orden superior se refiere, por tanto, a cómo se organizan los conocimientos en la asignatura que se trate y a cómo pensamos y aprendemos. El currículum ordinario se ocupa del contenido convencional y raras veces toca el metacurrículum, que es otra clase de contenido en el cual el alumno y las asignaturas son tratados desde una perspectiva superior.

El metacurrículum incluye la habilidad de memorizar, de modo que se ocupa directamente de la retención del conocimiento. Atiende a la organización conceptual de las asignaturas y del pensamiento, de modo que se ocupa directamente de la comprensión. Y al incluir además la transferencia del aprendizaje, se ocupa directamente del uso activo del conocimiento.